АРХИВЫН 2019 ОНЫ УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЯВАГДАНА

Төрийн болон ТББ-ын ажлын зохион  байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн УЛСЫН ҮЗЛЭГ  хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдээр 2019 оны 8,9 сард явагдана.

Холбогдох мэдээлэл болон сургалтыг 2019.07.03-нд 14:00 цагт ЭМХТ-ийн II байрны сургалтын танхимд зохион байгуулна.

МХХЭМБНХ

 

 

 

Leave A Comment