1 Бага хурлын гишүүн байж дүрмээр хүлээсэн эрх үүргийг эдэлнэ
2 Халдвар хяналтын албаны зөвлөгөөг байгууллага дээрээ жилд 1 удаа авах төлбөргүй
3 Чанарын зөвлөлийн зөвлөгөө, арга зүйн үйлчилгээг байгууллага дээрээ 1 удаа авна төлбөргүй
4 Магадлан итгэмжлэлд ороход шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, явцын үнэлгээ хийлгэх төлбөргүй
5 Байгууллага дээрээ захиалгат сэдвээр багц цагийн сургалт зохион байгуулах
6 Тасралтгүй сургалтын багц цагийн бүртгэлийг байгууллага дээрээ хийлгэх
7 Сонгон шалгаруулалтанд ороход арга зүйн зөвөлгөө авах төлбөргүй
8 МХХЭМБНХ-с зохион байгуулсан гадаадын арга хэмжээнд 1 удаа хөнгөлөлт үзүүлнэ 20% хүртэл хөнгөлөлт үзүүлнэ
9 Холбооны вэб сайтад эмнэлгийн баннер үнэгүй тавих төлбөргүй
10 Эмнэлгийн үйл ажиллагаа, эмчилгээ оношлогооны технологи, шинэ тоног төхөөрөмжийг сурталчилахад холбооны дэмжлэг авах төлбөргүй
11 МХХЭМБНХ-ны гэрээт телевизийн нэвтрүүлэгт 1 удаа хөнгөлөлттэй үнээр оролцох 15 % хүртэл  хөнгөлөлт үзүүлнэ
12 “Эрүүл мэнд-Цаг үе” сэтгүүл /улиралд 1 удаа гардаг/- Эрхийн бичиг авч, өөрийн харьцдаг шуудангийн газарт өгснөөр өдөр тутмын сонинтойгоо цуг авах боломжоор хангагдана төлбөргүй
13 Тоног төхөөрөмжийн зуучлалын үйлчилгээ. /Худалдан авахаар сонирхож буй тоног төхөөрөмжийн борлуулагчтай холбогдон, худалдан авахад нь зуучилна/ төлбөргүй
14 Холбооны логог эмч, ажилчдынхаа нэрийн хуудсанд байршуулах төлбөргүй
1 Бага хурлын гишүүн байж дүрмээр хүлээсэн эрх үүргийг эдэлнэ
2 Халдвар хяналтын албаны зөвлөгөөг байгууллага дээрээ жилд 1 удаа хөнгөлөлттэй үнээр авах 50% хөнгөлөлт эдлэх
3 Чанарын албаны зөвлөлийн зөвөлгөө, арга зүйн үйлчилгээг байгууллага дээрээ 1 удаа хөнгөлөлттэй үнээр авах 50% хөнгөлөлт эдлэх
4 Магадлан итгэмжлэлд ороход шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, явцын үнэлгээ хийлгэх төлбөргүй
5 Байгууллага дээрээ захиалгат сэдвээр багц цагийн сургалт зохион байгуулах
6 Тасралтгүй сургалтын багц цагийн бүртгэлийг байгууллага дээрээ хийлгэх
7 Сонгон шалгаруулалтанд ороход арга зүйн зөвлөгөө авах төлбөргүй
8 МХХЭМБНХ-с зохион байгуулсан гадаадын арга хэмжээнд 1 удаа хөнгөлөлт үзүүлнэ 10% хүртэл хөнгөлөлт эдэлнэ
9 Холбооны вэб сайтад эмнэлгийн танилцуулга тавих төлбөргүй
10 Эмнэлгийн үйл ажиллагаа, эмчилгээ оношлогооны технологи, шинэ тоног төхөөрөмжийг сурталчилахад холбооны дэмжлэг авах төлбөргүй
11 МХХЭМБНХ-ны гэрээт телевизийн нэвтрүүлэгт 1 удаа хөнгөлөлттэй үнээр оролцох 10 % хүртэл хөнгөлөлт эдэлнэ
12 Холбооны логог эмч, ажилчдынхаа нэрийн хуудсанд байршуулах
1 Дүрмээр хүлээсэн эрх, үүргийг эдэлнэ
2 Халдвар хяналтын албаны зөвөлгөө авах 30% хөнгөлөлт эдэлнэ
3 Чанарын зөвлөлийн арга зүйн зөвөлгөө авах 30% хөнгөлөлт эдэлнэ
4 Магадлан итгэмжлэлд ороход шаардлагатай мэдээлэл, арга зүйн зөвөлгөө авах төлбөргүй
5 Хүсвэл багц цагийн бүртгэлийг 9,10-р сард бүртгүүлэх товлолд оруулж байгууллага дээрээ хийлгэх
6 Сонгон шалгаруулалтанд ороход арга зүйн зөвөлгөө авах төлбөргүй
7 Гадаад, дотоодод зохион байгуулагдах бизнес аялал, хуралд оролцоход хөнгөлөлт үзүүлэх 5 % хүртэл хөнгөлөлт эдэлнэ
8 Холбооны вэб сайтад эмнэлгийн танилцуулгаа тавих төлбөргүй
9 Эмнэлгийн үйл ажиллагаа, эмчилгээ оношлогооны технологи, шинэ тоног төхөөрөмжийг сурталчилахад холбооны дэмжлэг авах төлбөргүй
10 МХХЭМБНХ-ны гэрээт телевизийн нэвтрүүлэгт 1 удаа хөнгөлөлттэй үнээр оролцох 8 % хүртэл хөнгөлөлт эдэлнэ
11 Холбооны логог эмч, ажилчдынхаа нэрийн хуудсанд байршуулах
1 Дүрмээр хүлээсэн эрх, үүргийг эдэлнэ
2 Халдвар хяналтын албаны зөвөлгөө авах 20% хөнгөлөлт эдэлнэ
3 Чанарын зөвлөлийн арга зүйн зөвөлгөө авах 20% хөнгөлөлт эдэлнэ
4 Магадлан итгэмжлэлд ороход шаардлагатай мэдээлэл, арга зүйн зөвөлгөө авах төлбөргүй
5 Гадаад, дотоодод зохион байгуулагдах бизнес аялал, хуралд оролцох Тухайн үеийн зардалаар оролцох
6 Сонгон шалгаруулалтанд ороход арга зүйн зөвөлгөө төлбөргүй
7 Холбооны вэб сайтад эмнэлгийн танилцуулгаа тавих 5 % хүртэл хөнгөлөлт эдэлнэ
8 Эмнэлгийн үйл ажиллагаа шинэ тоног төхөөрөмж оношлогоог таниулан сурталчилахад холбооны дэмжлэг авах төлбөргүй
9 МХХЭМБНХ-ны гэрээт телевизийн нэвтрүүлэгт 1 удаа хөнгөлөлттэй үнээр оролцох 5 % хүртэл хөнгөлөлт эдэлнэ
10 Холбооны логог эмч, ажилчдынхаа нэрийн хуудсанд байршуулах
1 Дүрмээр хүлээсэн эрх, үүргийг эдэлнэ
2 Халдвар хяналтын албаны зөвөлгөө авах 10% хөнгөлөлт эдэлнэ
3 Чанарын зөвлөлийн арга зүйн зөвөлгөө авах 10% хөнгөлөлт эдэлнэ
4 Эмнэлгийн үйл ажиллагаа шинэ тоног төхөөрөмж оношлогоог таниулан сурталчилахад холбооны дэмжлэг авах төлбөргүй
5 Гадаад, дотоодод зохион байгуулагдах бизнес аялал, хуралд оролцох Тухайн үеийн тогтоосон зардалаар оролцох
6 Сонгон шалгаруулалтанд ороход арга зүйн зөвөлгөө авах төлбөргүй
7 Шинээр элссэн гишүүдийн мэдээллийг холбооны вэб болон “Шинэ гишүүний булан”-д тавих төлбөргүй
8 Холбооны логог эмч, ажилчдынхаа нэрийн хуудсанд байршуулах
1 Дүрмээр хүлээсэн эрх, үүргийг эдэлнэ
2 Халдвар хяналтын албаны зөвөлгөө авах 10 % хөнгөлөлт эдэлнэ
3 Чанарын зөвлөлийн арга зүйн зөвөлгөө авах 10 % хөнгөлөлт эдэлнэ
4 Эмнэлгийн үйл ажиллагаа шинэ тоног төхөөрөмж оношлогоог таниулан сурталчилахад холбооны дэмжлэг авах төлбөргүй
5 Гадаад, дотоодод зохион байгуулагдах бизнес аялал, хуралд оролцох Тухайн үеийн тогтоосон зардалаар оролцох
6 Шинээр элссэн гишүүдийн мэдээллийг холбооны вэб болон “Шинэ гишүүний булан”-д тавих төлбөргүй
7 Холбооны логог эмч, ажилчдынхаа нэрийн хуудсанд байршуулах