Хөдөлмөрийн яармаг-2019

“Эрүүл мэндийн салбарын хөдөлмөрийн яармаг-2019” арга хэмжээ 2019.09.12.-ний өдөр blue sky зочид буудалд боллоо.

МУ-ын Засгийн Газрын 2019 оны 193 -аар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөр “-ийн хэрэгжилтийг  хангах зорилгоор эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа сарын аяны хүрээнд,эрүүл аюулгүй ажлын байр бүхий дэмжлэгт орчин бүрдүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагын сул ажлын байрыг олон нийтэд мэдээллэх , суртчлах зорилгоор зохион байгуулагдав.

Арга хэмжээнд нийслэлийн  37 эрүүл мэндийн байгууллага, орон нутгийн 126 эрүүл мэндийн байгууллагаас 200 гаруй сул ажлын байрны мэдээлэл ирснээр зарлагдлаа.

  

  

 

 

 

Leave A Comment