Чанарын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн тухай

2018 оны “Чанарын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Тайлан”-г 2018.12.24-ний 17:00 цаг хүртэл Холбооны гүйцэтгэх захирлын ажлын албанд авч байна.
Анхааруулга: Заасан хугацаанаас хоцрохгүй ирүүлнэ үү.

МХХЭМБНХ

Leave A Comment