Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх зөвлөх үйлчилгээ

1.Байгууллагын удирдлага зохион байгуулалт үйл ажиллагааны чанар гүйцэтгэл

2.Тусламж үйлчилгээний чанар ,аюулгүй байдал технологи гүйцэтгэл

3.Халдварын сэргийлэлт хяналт

4.Тоног төхөөрөмж чанар, аюулгүй ажиллагаа засвар, техникийн үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхүүдийн танилцуулга

ZuvluhCV.-2019